Uchylmy Niebu czoła

(Clearwisdom.net)
Kultura chińska została przekazana człowiekowi przez bogów i posiada długą, chwalebną historię. Taoizm, Konfucjanizm, Buddyzm stanowią istotę tradycyjnej chińskiej kultury i ukierunkowują sposób ludzkiego myślenia i zachowania. Głęboko zaszczepiły w umysłach Chińczyków takie wartości jak szacunek wobec nieba i bogów, kultywowania cnoty, czy troski o innych ludzi.

Starożytni ludzie myśleli, że gdy niebo i ziemia stworzyły wszystkie istoty, to ich życia będą wieczne. Dlatego też, życia wszystkich istot są pełne energii, zdolne do tworzenia i ciągłego wzrostu. "Tao" jest źródłem wszystkiego i wszystkich istot. Laozi powiedział: "Człowiek podąża za ziemią, ziemia podąża za niebem, niebo podąża za Tao, a Tao podąża wedle tego, co naturalne". Laozi starał się wyjaśnić związek między człowiekiem a naturą, i starał się ukazać, że wszystko we wszechświecie musi być zgodne z naturą wszechświata i niezmiennymi zasadami życia.

Konfucjusz powiedział kiedyś: „Czy niebo przemawia? Cztery pory roku podążają swoim kursem i wszystkie rzeczy są stale tworzone. Ten, kto bluźni wobec Nieba, nie ma nikogo, do kogo mógłby się modlić”. Mencjusz, uczeń Konfucjusza, podkreślił wagę zrozumienia i szanowania nieba mówiąc:, „Jeśli w pełni zbadasz swój umysł, poznasz swoją naturę. Jeśli znasz swoją naturę, poznasz Niebo”. Wszystko w tym świecie stale się zmienia. W wierszu „Przynieś wino”, słynny poeta Li Bai napisał: „Czy nie widzicie lustra? Wysokiego i jasnego? Opłakując porankiem nad czarnymi włosami, a nocą nad siwymi”? Mając tak piękne i nobliwe niebiańskie pryncypia do naśladowania, ludzie za młodu zamartwiają się swoimi przyziemnymi sprawami, a będąc u kresu życia, martwią się o starość i wszystko, co z tym jej związane. Tylko niebiańskie zasady pozostają na zawsze niezmienione. Ludzie powinni „przestrzegać zasad niebiańskich i postępować zgodnie z nimi”, tak, aby żyć w harmonii z niebem, ziemią i naturą, by mieć pogodny i pełen pokoju świat, który będzie trwał wiecznie.

W starożytnych Chinach, tradycja zobowiązywała ludzi do uszlachetniania charakteru i utrzymywania cnoty w celu osiągnięcia "jedności nieba z człowiekiem". Każdego dnia należy kształtować własny charakter moralny i bacznie się przyglądać, czy to, co zostało zrobione, było zgodne z niebiańskimi zasadami. Osoby, które nie pielęgnują cnoty, będą oddawać się osobistym pragnieniom, w rezultacie czego, upadną.

W „Wielkiej Nauce” (jedna z ksiąg Czteroksięgu Konfucjańskiego), mędrzec Shang Tang wyrył na wannie następujące słowa: "Jeśli możesz odnowić się jednego dnia, rób to codziennie. Niechaj będzie to codzienna samoodnowa”. Oznacza to, że ciało człowieka każdego dnia zbiera brud i kurz, dlatego codziennie powinno być oczyszczane. Podobnie, ludzki duch również każdego dnia powinien być oczyszczany. Ukazuje to zdolność do samokontroli i bycie surowym wobec siebie, co odzwierciedla również tradycyjne koncepcje dobroci i cnoty, i sposoby, dzięki którym osoba może odnowić się w codziennym życiu. Zengzi, który również był uczniem Konfucjusza, powiedział: "Od cesarza aż do zwykłych ludzi, samodoskonalenie jest podstawą". Należy pielęgnować własny charakter moralny, aby zrozumieć i szanować niebo, by osiągnąć wyższą sferę umysłu, a także mieć otwarty i miłosierny umysł.

Człowiek powinien podążać drogą nieba i ziemi: Niebo jest prawdomówne, a także sprawiedliwie i uczciwe. Świat jest wypełniony szlachetnym duchem; człowiek powinien być prawdomówny i szczery, by zapewnić, że postępuje w zgodzie z niebiańskimi zasadami. To dlatego Mencjusz powiedział: „Szczerość jest zasadą Nieba, a dążenie jest zasadą człowieka”. Należy prowadzić się będąc prawdomównym, szczerym i mieć otwarty umysł; być w stanie rozróżnić dobro od zła i być w stanie wykształcić szlachetny charakter. Postępując w ten sposób, osoba może zjednać się z Tao, niebem i ziemią. Cechą Nieba jest ocalanie żyć. Serce Niebios jest najbardziej życzliwe i miłosierne.

Wiersz „Han Lu” w księdze Ody, zawiera wers: „Jastrząb wzlatuje do nieba; ryby wskakują w głębinę”. Opisuje sposób, w jaki każda istota na świecie jest pełna życia. Wszechświat jest w ciągłym ruchu, tworzy środowisko dla każdej istoty i zapewnia wszystko, czego potrzebują, dzięki czemu istoty mogą się rozwijać. Zamiast zabierania czegoś, wszechświat jest prosty, skromny, o otwartym umyśle, wspaniałomyślny i bezinteresowny. Ten rodzaj ostatecznej cnoty i dobroci jest czymś, czego ludzie powinni przestrzegać. Człowiek poprzez praktykowanie dobroci i moralności, bycie tolerancyjnym, życzliwym i współczującym, powinien uczyć się od nieba i ziemi. Starożytne chińskie motto z Księgi Przemian opisuje to tak: „Tak, jak niebo poprzez ciągły ruch zachowuje wigor, tak szlachetny człowiek nieustannie dąży do samodoskonalenia”. Jako, że natura ziemi wychodzi naprzeciw i odpowiednio oddziaływuje, tak szlachetny człowiek obchodzi się i traktuje wszystkie rzeczy za pomocą swej hojnej cnoty.
Życzliwy człowiek szanuje życie, troszczy się o wszystkie istoty we wszechświecie i ma nadzieję, że każda istota może rozkwitnąć i trwać. Szlachetny człowiek traktuje pomoc wszystkim ludziom na świecie za swoją odpowiedzialność, swoim charakterem moralnym korzystnie wpływa na innych i zachęca by razem z nim robili dobre uczynki. Dlatego też upewnia się, że wszystko podąża wzdłuż prawej drogi przestrzegania niebiańskich zasad.

Starożytni ludzie szanowali niebiosa i bogów, zachowywali się właściwie, akceptowali swój los, gromadzili cnotę i pełnili dobre uczynki. Konfucjanizm, Buddyzm i Taoizm, wszystkie pouczały ludzi by „szanowali bogów i niebiosa, zwracali uwagę na życzliwość, cenili błogosławieństwa, szanowali i odwzajemniali dobroć, i tym samym uzyskali prawdziwe szczęście i ochronę niebios". Tradycyjna kultura szanująca niebo, odzwierciedla głębokie zrozumienie relacji między człowiekiem a naturą, człowiekiem a społeczeństwem i człowiekiem a innymi ludźmi. Wszyscy ludzie wierzyli w prawdę, że dobro i zło są odpowiednio odwzajemniane. Jeśli człowiek pełni dobre uczynki, niebiosa nagrodzą go błogosławieństwem. Jeśli człowiek popełnia złe uczynki, niebiosa ukarzą go. To dlatego ludzie stale uszlachetniali swoje zachowanie, utrzymywali prawe myśli i wkładali ogromny wysiłek by wzruszyć serce Niebios swoim najbardziej szczerym umysłem. Osoby o szlachetnym charakterze i ci kultywujący, którzy wypełniają prawdziwe zasady, wszyscy postępują zgodnie z wolą nieba. Powodem, dla którego wyróżniają się tym jest to, że odważnie przyjęli misję i odpowiedzialność ochrony moralności i sprawiedliwości. Powinni być zatem szanowani przez ludzi tego świata, ponieważ są wzorem do naśladowania. Jak więc ludzie mogą im umniejszać lub poniżać ich?

Dzisiaj, gdy standard moralny ludzi stale stacza się w dół, Falun Dafa jest szeroko rozpowszechniane na świecie, ucząc zasad Prawdy, Życzliwości i Cierpliwości, przynosząc dobroć i nadzieję dla świata. Jednakże, Komunistyczna Partia Chin (KPCh) zniszczyła tradycyjną kulturę i prawą wiarę ludzi, prześladuje praktykujących Falun Gong i prowadzi ludzi w dół ścieżką bez powrotu. Tylko poprzez wycofanie się z KPCh i jej pokrewnych organizacji, porzucając komunistyczną kulturę a wybierając sprawiedliwość i dobroć, ludzie zobaczą przed sobą świetlaną przyszłość.

Zachęcamy do drukowania i rozpowszechniana wszystkich artykułów opublikowanych na Clearharmony, lecz prosimy o podanie źródła.