Obalenie mitu o organizacji Falun Gong

Facebook Logo LinkedIn Logo Twitter Logo Email Logo Pinterest Logo

(Przypis redakcji: Słowo Fa oznacza "Prawo" albo "Zasady". Zazwyczaj odnosi się do zasad lub nauk/dzieł Falun Dafa)

Kultywujący nie potrzebują żadnej organizacji w potocznym znaczeniu tego terminu. Praktykujący Falun Dafa nie posiadają żadnej organizacji ani też nie potrzebują żadnych "przywódców". Te kwestie zostały jasno wypunktowane w Fa [zasady Falun Dafa]. Jednakże są ludzie, którzy ciągle pytają: "Dlaczego istnieją obecnie stowarzyszenia Falun Dafa i ośrodki asystenckie poza Chinami? Czyżby nie było także ośrodków asystenckich i punktów ćwiczeń grupowych w Chinach przed 20 lipca 1999 roku? Czy nie są to organizacje? Ponad 10.000 praktykujących podczas demonstracji 25 kwietnia było niezwykle jednomyślnych i bardzo zdyscyplinowanych. Po ich odejściu nie pozostał żaden śmieć na tym terenie, nawet skrawek papieru. Czyż nie są to dowody na to, że praktykujący Falun Dafa posiadają, jak to ludzie mówią "bardzo silnie zwartą i dobrze zdyscyplinowaną organizację?" [...]

Uświadomiliśmy sobie wreszcie, że w niektórych przypadkach przyczyną nieporozumień jest niewłaściwe zrozumienie następujących pojęć.

1. Czy Stowarzyszenia Falun Dafa są "organizacjami" w potocznym tego słowa znaczeniu?

Ani obecnie zarejestrowane Stowarzyszenia Falun Dafa ani też uprzednie Towarzystwa Badań nad Falun Dafa nie są jednostkami posiadającymi typową koncepcję "struktury organizacyjnej". Nie jest to wygodne, aby każdy praktykujący ubiegał się o zezwolenie na odbycie się konferencji wymiany doświadczeń, na ćwiczenia w grupach lub na paradę. Dlatego też istnieje potrzeba, aby niektórzy praktykujący zgłosili się na ochotnika jako osoby kontaktowe i ubiegali się o takie zezwolenie w imieniu danego Stowarzyszenia Falun Dafa. Ułatwia to życie wszystkim zainteresowanym stronom i w ten sposób mogą się odbywać nasze imprezy. Jednocześnie kultywowanie [w Falun Dafa] wymaga odpowiedzialności wobec siebie. Praktykujący, będący jednocześnie kontaktowymi ochotnikami w Stowarzyszeniach Falun Dafa, mogą zapewnić nam pewien stopień wygody, nie mogą jednak kultywować za innych. Nie mogą wymagać od nikogo praktykowania Falun Dafa, ani też nie mogą odpowiadać za zachowanie się innych praktykujących, za ich postępy w kultywowaniu czy też za ich wyniki kultywowania. Nie są oni ani "przywódcami" ani "przedstawicielami prawnymi" w normalnym rozumieniu tych terminów. [...]

2. Czy brak "organizacji" i "przywódców" oznacza brak koordynacji?

Przymus i rozkazy nie działają na praktykujących, ponieważ praktykujący Falun Dafa powinni "uznać Fa za swojego Nauczyciela" [ przypis redakcji: Jest to cytat z prac Nauczyciela Li Hongzhi. Znaczenie tego fragmentu jest zwykle rozumiane jako traktowanie nauk/zasad Falun Dafa jako przewodnika.] Praktykujący wiedzą też, że Nauczyciel Li powiedział: " Studiowanie Fa i kultywowanie są osobistą sprawą człowieka." "Droga, którą każdy człowiek ma kroczyć, jest inna..." (Z artykułu "Droga"- tłumaczenie nieoficjalne).

"W Dafa nie ma żadnych kierowników. Wszyscy są uczniami kultywującymi." (Z "Wykładu Fa na konferencji we Florydzie, U.S.A." - tłumaczenie nieoficjalne).
Wszyscy studiujemy te same książki. Wiemy więc dokładnie, czego te książki nas uczą i jakim standardom praktykujący mają odpowiadać. Koledzy praktykujący nie reprezentują jeden drugiego, nie kierują innymi, ani nie są przez innych kierowani. Wszyscy jesteśmy zwyczajnymi praktykującymi. Nie mamy żadnych wzorców do naśladowania.

Fakt, że nie ma żadnej organizacji, nie oznacza braku koordynacji. Również fakt, że nie ma żadnych komend ani rozkazów, nie oznacza braku koordynacji.

Z jednej strony widzimy, jak wielu praktykujących chętnie i dobrowolnie udziela się społecznie w akcjach Falun Dafa, nie dążąc do żadnych korzyści materialnych lub sławy. W ten sposób ułatwiają oni wzajemne komunikowanie się praktykujących pomiędzy sobą, a także z innymi osobami lub grupami. Działają jako osoby kontaktowe lub koordynatorzy, organizują akcje na wielką skalę, które umożliwiają przekazywanie społeczeństwu wiadomości o Falun Gong.

Z drugiej strony wszyscy studiujemy to samo Fa. Wszyscy praktykujemy zgodnie z tymi samymi zasadami "Prawdy - Miłosierdzia - Tolerancji". Tak więc wysiłki jednego praktykującego, o ile tylko są zgodne z wymaganiami Fa, staną się częścią działań wszystkich praktykujących. Tak więc ich akcje widziane jako całość, w sposób naturalny bardzo dobrze się nawzajem uzupełniają. Dzieje się tak dlatego, że cele i zasady poszczególnych praktykujących są takie same jak cele i zasady wszystkich pozostałych praktykujących.

Koordynacja, widziana jako całość, jest dobrowolną współpracą wśród praktykujących oraz pomiędzy praktykującymi a Stowarzyszeniami Falun Dafa. Opiera się ona na wspólnym rozumieniu zasad Fa. Jest ona dobrowolną i opartą na miłosierdziu współpracą pomiędzy poszczególnymi praktykującymi. Odbywanie się imprez i akcji Falun Dafa jest wynikiem pracy społecznej i współdziałania praktykujących w różnorodnych układach. Wszystkie te akcje jednoczy ten sam cel, jakim jest wniesienie wkładu w Fa.

Takie wspólne zrozumienie i dobrowolne działania koordynacyjne opierają się na zasadach Fa. Wykraczają one daleko poza "struktury organizacyjne" i "rozkazy" w potocznym rozumieniu tych terminów i nie mogą być one osiągnięte czy przeprowadzone poprzez z góry narzuconą pracę lub działania koordynacyjne, co ma miejsce wśród zwykłych ludzi. Właśnie dlatego praktykujący, którzy nie posiadają struktury organizacyjnej ani nie otrzymują rozkazów od przywódców, mogą działać i osiągać wspólny cel w sposób bardziej zdyscyplinowany od jakiejkolwiek organizacji. Jest to wynikiem kierowania się prawdziwymi zasadami "Prawdy - Miłosierdzia - Tolerancji". Są to właśnie przejawy potęgi Fa.

[...]

Źródło: http://www.clearwisdom.net/emh/articles/2002/7/29/24620.html

* * *

Facebook Logo LinkedIn Logo Twitter Logo Email Logo Pinterest Logo

Zachęcamy do drukowania i rozpowszechniana wszystkich artykułów opublikowanych na Clearharmony, lecz prosimy o podanie źródła.