Rezolucja Parlamentu Europejskiego w sprawie Artykułu 23 w Hongkongu

Facebook Logo LinkedIn Logo Twitter Logo Email Logo Pinterest Logo

Członkowie Parlamentu Europejskiego wyrazili zaniepokojenie w formie rezolucji w sprawie nowego ustawodawstwa w Hongkongu, które w razie przyjęcia mogłoby mieć negatywny wpływ na podstawowe prawa do wolności. Rezolucja wzywa rząd Hongkongu do zapewnienia, że nowe propozycje, znane pod nazwą "Artykuł 23", opracowane pod pretekstem stłumienia działalności dywersyjnej, "nie będą wykorzystane w celu zmuszenia opozycji do milczenia, ograniczenia wolności słowa prasy i publikacji, wolności stowarzyszenia, zgromadzenia, defilowania i demonstracji, prawa i wolności tworzenia związków zawodowych i ich członkostwa, prawa do strajku, prawa do podjęcia badań naukowych, twórczości artystycznej i literackiej oraz innej działalności związanej z kulturą zgodnie z Artykułami 27 i 34 Podstawowego Prawa".

Decyzja ta podkreśla fakt, że podstawą przyszłego rozwoju stosunków z Chinami powinno być zapewnienie całkowitej niezależności Hongkongu. Powyższa decyzja została podjęta różnicą głosów 59 za, 1 przeciw, 1 wstrzymał się od głosu.

Poniżej, dokument wraz z podjętymi decyzjami.

Hongkong

P5_TA-PROV(2002)0630

Rezolucja Parlamentu Europejskiego w sprawie Hongkongu

Parlament Europejski

- biorąc pod uwagę konstruktywny dialog, jaki istnieje pomiędzy Parlamentem Europejskim i Rządem Specjalnego Regionu Administracyjnego Hongkongu (HKSAR), jak również znaczenie jakie odegrały przepisy prawne w rozwoju Hongkongu,
- biorąc pod uwagę decyzję rządu Specjalnego Regionu Administracyjnego Hongkongu o publikowaniu dokumentu informującego o propozycjach prawa anty-dywersyjnego w ramach Artykułu 23 Podstawowego Prawa,
- biorąc pod uwagę rezolucje z 8 października 1998 roku (1) i 26 października 2002 roku (2) w sprawie Hongkongu, w których Parlament Europejski wyraził swoje zaniepokojenie w związku z projektem ustawy w ramach Artykułu 23,

A. Zważywszy, że okres trzy-miesięcznej, publicznej konsultacji, po upływie którego zostanie zakończone opracowanie projektu ustawy kończy się 24 grudnia 2002 roku,
B. Zważywszy, że ta ustawa będzie dotyczyć każdego obywatela w Hongkongu,
C. Zważywszy, że będzie ona dotyczyć wszystkich mieszkańców Hongkongu mających pobyt stały, bez względu na to, czy są oni pochodzenia chińskiego czy nie, jak również dotyczyć ich działalności poza Hongkongiem,
D. Zważywszy, że rządowy dokument konsultacyjny HKSAR stwierdza, że każde ustanowione prawo nie będzie naruszało wolności, włącznie z wolnością prasy, która jest zagwarantowana w ramach podstawowych praw,
E. Biorąc pod uwagę szerokie zaniepokojenie wyrażone przez pewne grupy religijne, pewnych członków Rady Ustawodawczej w Hong Kongu, organizacje obrony praw człowieka i prawników z Hong Kongu odnośnie proponowanej ustawy

1. Uważa, że proponowana ustawa musi być dostosowana do zasady "jeden kraj, dwa systemy", która istnieje w ramach Podstawowych Praw;
2. Uważa ponadto, że nowa ustawa nie powinna ulegać wpływowi Artykułu 19 Podstawowych Praw, a wykroczenia opisane w Artykule 23 powinny pozostać wyłącznie w zakresie jurysdykcji sądów Hongkongu
3. Zwraca się z prośbą aby Rząd HKSAR zagwarantował, że propozycje zawarte w Artykule 23 nie będą wykorzystane w celu zmuszenia opozycji do milczenia, ograniczenia wolności słowa, prasy i publikacji, wolności stowarzyszenia, zgromadzenia, defilowania i demonstracji, prawa i wolności do tworzenia związków zawodowych i ich członkostwa, prawa do strajku, prawa do podjęcia badań naukowych, twórczości artystycznej i literackiej oraz innej działalności związanej z kulturą zgodnie z Artykułami 27 i 34 Podstawowego Prawa;
4. Uważa, że wszystkie przewidziane przestępstwa powinny być dokładnie zdefiniowane, a wszelkie protesty pokojowe nie powinny być zaliczane do kategorii przestępstw objętych Artykułem 23;
5. Zwraca się z ponowną prośbą, tak jak w rezolucjach cytowanych powyżej, aby HKSAR nie uchwalił praw w ramach Artykułu 23, które naruszają postanowienia Międzynarodowego Układu odnoszącego się do praw cywilnych i politycznych;
6. Nawołuje administrację HKSAR, aby w końcowym etapie procesu konsultacji, opublikowała projekt ustawy wyrażając jasno szczegółowe rozporządzenia w taki sposób, aby obywatele Hongkongu byli w pełni świadomi konsekwencji nowej ustawy, i aby okres konsultacyjny trwał dalej;
7. Potwierdza własną pozycję, że poszanowanie całkowitej autonomii Hongkongu jest jednym z najważniejszych elementów, na których będzie opierać się rozwój przyszłych stosunków między Unią Europejską a Chinami;
8. Zobowiązuje swego Prezydenta aby przekazał niniejszą rezolucję do Rady, Komisji i Rządu HKSAR.

(1)OJ C 328, 26.10.1998, p.186
(2)OJ C 197,12.7.2001, p.387

* * *

Facebook Logo LinkedIn Logo Twitter Logo Email Logo Pinterest Logo

Zachęcamy do drukowania i rozpowszechniana wszystkich artykułów opublikowanych na Clearharmony, lecz prosimy o podanie źródła.